Bibliografi tentang Wahabi

Bibliografi tentang Wahabi Daftar yang disajikan di sini hanya merupakan seleksi terhadap judul-judul yang lebih penting dan dapat diakses. Untuk daftar yang lebih menyeluruh mengenai karya-karya yang ditulis dalam rangka menolak Wahhabisme serta doktrin dan orang-orang yang diasosiasikan dengannya, lihat al-Sayyid ‘Abdullah Muhammad ‘Ali, “Mu‘jam ma Allafahu ‘Ulama’ al-Ummat al-Islamiyyah li ‘l-Radd ‘ala Khurafat al-Da‘wat al-Wahhabiyah,
Bibliografi tentang Wahabi
Daftar pustaka yang disajikan di sini hanya merupakan seleksi terhadap judul-judul yang lebih penting dan dapat diakses. Untuk daftar yang lebih menyeluruh mengenai karya-karya yang ditulis dalam rangka menolak Wahhabisme serta doktrin dan orang-orang yang diasosiasikan dengannya, lihat al-Sayyid ‘Abdullah Muhammad ‘Ali, “Mu‘jam ma Allafahu ‘Ulama’ al-Ummat al-Islamiyyah li ‘l-Radd ‘ala Khurafat al-Da‘wat al-Wahhabiyah,

Judul buku: Wahabisme Sebuah Tinjauan Kritis
Penulis: Hamid Algar
Penerbit: Democracy Project
Tempat/Tahun terbit: Jakarta 2011
Diterjemahkan dari:
Wahhabism: A Critical Essay
(Oneonta, New York; Islamic Publication International, 2002)
Penulis: Hamid Algar
Penerjemah: Rudy Harisyah Alam
Editor: Ihsan Ali-Fauzi
Penyelaras Akhir: Achmad Rifki dan Saidiman
Bidang studi: Sejarah aliran Wahabi

Daftar Isi

Bibliografi

Tulisan-tulisan Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab Kasy al-Syubuhat, diperluas dan diberi anotasi oleh ‘Ali al-Hamad al-Salihi, dilengkapi dengan poskrip yang ditulis oleh ‘Abd al- Rahman Muhammad al-Dusari, Riyad, 1388/1968.

Kitab al-Tawhid, diterjemahkan, diberi pengantar dan diperluas oleh Isma‘il al-Faruqi, Delhi, 1988.

Masa’il al-Jahiliyyah, diperluas oleh Mahmud Syukri al-Alusi, Makkah, tanpa tahun.

Mu’allafat al-Syaikh al-Imam Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, disunting oleh ‘Abd al-‘Aziz al-Rumi, Muhammad Baltaci dan Sayyid Hijab, Riyad, tanpa tahun, 4 (?) jilid.

Sources of Islamic Thought: Three Epistles on Tawhid, diterjemahkan dan disunting oleh Isma‘il al-Faruqi, Indianapolis, 1980.

Penolakan terhadap Wahhabisme

Da’ud b. Sulayman al-Baghdadi al-Naqsyabandi al-Khalidi, al-Minhat al-Wahbiyah fi Radd al-Wahhabiyyah, Istambul, 1305/1887.

Ja‘far Kasyif al-Ghita’, Manhaj al-Rasyad li man arada ‘l-Sadad, dicetak sebagai lampiran dalam Muhammad Husayn Kasyif al-Ghita’, al-‘Abaqat al-Anbariyyah fi ‘l-Tabaqat al-Ja’fariyyah, disunting oleh Jaudat al-Qazwini, Beirut, 1417/1998.

Khwaja Muhammad Hasan Jan Sahib Sirhindi Mujaddidi, al-Ushul al-Arba‘ah fi Tardid al-Wahhabiyyah, Peshawar, 1346/1928.

Mufti Mahmud Peshawari, Radd-i Wahhabi, Delhi, 1264/1848.

Muhammad Husayn Kasyif Ghita’, Naqd Fatawa al-Wahhabiyyah,
cetak ulang, Istambul, 1396/1976.

(Daftar yang disajikan di sini hanya merupakan seleksi terhadap judul-judul yang lebih penting dan dapat diakses. Untuk daftar yang lebih menyeluruh mengenai karya-karya yang ditulis dalam rangka menolak Wahhabisme serta doktrin dan orang-orang yang diasosiasikan dengannya, lihat al-Sayyid ‘Abdullah Muhammad ‘Ali, “Mu‘jam ma Allafahu ‘Ulama’ al-Ummat al-Islamiyyah li ‘l-Radd ‘ala Khurafat al-Da‘wat al-Wahhabiyah,” Turatsuna, no. 18, Syawwal 1409, h. 866-898).

Sumber-sumber lain

Aburish, Said K., The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud, London, 1994.

Asad, Muhammad, The Road to Mecca, London, 1954.

Burckhardt, J.L., Notes on the Bedouins and Wahabys, London, 1830.

Çağatay, Neşet, “Vehhabilik,” Islam Ansiklopedisi, XIII, h. 262-
269.

de Gaury, Gerald, Rulers of Mecca, London, 1951.

Eyüb Sabri Pasha, Tarih-i Vehhabiyan, Istambul, 1296/1879.

Fandi, Mamoun, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, New York, 1999.

Laoust, Henri, “Ibn ‘Abd al-Wahhâb, Muhammad,” Encyclopaedia of Islam (new edition), III, h. 677-679.

Noelle, Christine, “The Anti-Wahhabi Reaction in Nineteenth Century Afghanistan,” Muslim World, LVIIIV (1995), h. 23-48.

Peskes, Esther dan Werner Ende, “Wahhabiyya,” Encyclopaedia of Islam (new edition), X, h. 39-47 (dengan bibliografi yang terperinci pada h. 45, 46-47).

Rashid, Ahmed, Taliban, London and New Haven, 2000.

Safiullah, Sheikh M., “Wahhabism: A Conceptual Relationship Between Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhab and Taqiyy al-Din Ahmad Ibn Taymiyya,” Hamdard Islamicus, X/1 (1987), h. 67-83.

‘Utsman b. ‘Abdullah b. Bisyr, ‘Unwan al-Majd fi Tarikh Najd, Riyad, tanpa tahun.
Winder, R. Bayly, Saudi Arabia in the Nineteenth Century, New York, 1980.


Indeks

A

‘Abd al-‘Aziz b. Muhammad b.
Saud
‘Abd al-‘Aziz b. Saud
‘Abd al-Baha’
‘Abd al-Nasir, Jamal
‘Abd al-Rasul Sayyaf
‘Abduh, Muhammad
‘Abdullah b. Ibrahim, Shaykh
‘Abdullah b. Jibrin
‘Abdullah b. Musallim b. Jilawi
‘Abdullah b. Sa’ud
Abu Bakr al-Siddiq
al-Afghani, Jamal al-Din
Afghanistan
Afrika
Amerika
Antonius, George
Araki, Ayatullah Muhsin
al-‘Auda, Salman b. Fahd
Austria

B

al-Banna, Hasan
al-Barzanji
Basra
Bid’ah
Bosnia
Bourguiba, Habib

C

Chechnya

F

Fahd (Raja Arab Saudi)
Faisal (Raja Arab Saudi)
al-Faqih, Sa’d
al-Faruqi, Ismail Raji
fatwa
Fisk, Robert

G

Ghalib, Sharif

H

hadis
Hadramaut, lihat juga Yaman Haramayn (dua kota suci utama dalam Islam), lihat juga Mekkah dan Madinah
al-Hawali, Safar b. ‘Abd al-Rahman
al-Hilali, Muhammad Taqi al-Din
Huraymila
Husayn, Syarif

I

Ibn ‘Arabi
Ibn Sa’ud
Ibn Taymiyya
IIFSO (International Islamic Federation of Student Organizations)
Ikhwan
India
Inggris
Iran
Iraq
ISNA (Islamic Society of North America)
‘Izz al-Din b. ‘Abd al-Salam

J

Ja’far Kashif al-Ghita’, Shaykh
al-Jauziyyah, Ibn Qayyim
al-Jazuli
jihad
al-Jumu‘ah (media berbahasa Inggris Wahhabi, yang terbit secara rutin)

K

Karbala
Kashf al-Shubuhat
Khadijat al-Kubra
Khamenei, Ayatullah Sayyid ‘Ali
Khawarij
Kitab al-Tawhid
Kristen
Kosovo
Kroasia

L

Lawrence, T.E.,
Little, Donald P.,

M

Madinah
Mas‘ud b. Sa’id
Maududi, Maulana Abu ‘l-‘Ala
Mekkah
Mesir
al-Mis’ari, Muhammad
al-Mis’ari, Shaykh ‘Abdullah
Miskin, Haji
MSA (Muslin Student Association of North America and Canada)
Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab
Muhammad b. Ibrahim al-Shaykh
Muhammad b. Sa’ud
Muhsin, Muhammad
Musaylama al-Kadhdhab
Muscat
musyrik
Mustafa Asim Efendi
Mu’tazilah

N

Nadvi, Maulana Abu ‘l-Hasan
Najd

O

Ottoman

P

Pakistan
Palestina
Pembaharu (mujaddid)
Perang Dingin Arab
Perang Dunia
Perang Padri
Perang Teluk
Philby, St. John (“Abdulah”)
Prancis

Q

qadi (hakim)
Qadiri, tarekat
Qaramita

R

Rabbani, Burhanuddin
Rabbani, Mulla
Rahman, Maulana Fazlur
Ramadan, Sa’id
Rayhani, Amin
Rida, Rasyid
Riyad
Rusia

S

al-Sabban, Muhammad Surur
Salafiyah
Sarajevo
Saudi Arabia
Sayyaf, ’Abd al-Rasul
September
Serbia
Shah Iran
Syirik (syirk)
al-Shu’aybi, Hamud
al-Sindi, Muhammad Hayat
“solidaritas Islam”
Sufisme
Sumatera
Sunni
Syria

T

Tafsir Ayat al-Qur’an al-Karim
Ta’if
Taliban
taqiya (menyembunyikan keyakinan)
tasawuf
tawhid
Tunisia
Turki

U

Ulama
Universitas Islam Madinah
‘Unwan al-Majd fi Tarikh Najd
’Utaybi, Juhayman Muhammad
’Uthman b. Mu’ammar
Utsmani
Uzbekistan

W

Wahhabi, ajaran
Wahhabi, kaum
Wahhabisme
Waliyullah Dihlawi, Shah
WAMY (World Assembly of Muslim Youth)

Y

Yaman

Z

Zakat
Zayd b. al-Khattab
Zionisme


Credit:

Edisi cetak buku terjemahan ini diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Paramadina Jakarta, Januari 2008. ISBN: 978-979-772-007-0

Halaman buku pada Edisi Digital ini tidak sama dengan halaman edisi cetak. Untuk merujuk buku edisi digital ini, Anda harus menyebutkan “Edisi Digital” atau menuliskan link-nya. Juga disarankan mengunduh dan menyimpan file buku ini dalam bentuk pdf.
LihatTutupKomentar